Augmentin Zawiesina Ulotka

Wymienione poniej drobnoustroje: Bakterie Gram-dodatnie Tlenowe: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, *Staphylococcus aureus, *koagulazo-ujemne gronkowce (w tym Staphylococcus epidermidis Corynebacterium spp., Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes. Niektre szczepy tych bakterii wytwarzaj -laktamazy i przez to s oporne na amoksycylin bez kwasu klawulanowego. Jeeli zostanie potwierdzone, e zakaenie wywoay bakterie wraliwe na amoksycylin, lekarz zaleci stosowanie samej amoksycyliny w miejsce stosowanego preparatu zoonego (amoksycylina z kwasem klawulanowym). Kupuj wygodnie i najtaniej. Nie ma bada dotyczcych wpywu preparatu na zdolno prowadzenia pojazdw i obsugiwania urzdze/maszyn. Due stenie amoksycyliny w moczu moe spowodowa wytrcanie si jej krysztaw. 7 8 Objawy kliniczne zwykle pojawiaj si w czasie lub tu po leczeniu, ale w niektrych przypadkach mog wystpi po kilku tygodniach po ukoczeniu leczenia. Jego objawy kliniczne spowodowane s przez paeczk. Inne konieczne informacje dotyczce leku Augmentin.

Augmentin Zawiesina Ulotka ExtraLowPrices

Informacje zawarte w tej ulotce mog take dotyczy lekw stosowanych w przeszoci lub tych, ktre bd stosowane w przyszoci. Lek ten zosta przepisany cile okrelonej osobie i nie naley go przekazywa innym, gdy moe im zaszkodzi, nawet jeli objawy ich choroby s takie same. Zaburzenia odkowo-jelitowe Bardzo czsto: biegunka Czsto: nudnoci, wymioty Nudnoci s najczciej zwizane ze stosowaniem wyszych dawek leku. Krystaluria moe wystpi w przypadku, gdy zastosowano wysokie dawki. Istniej jedynie ograniczone dowiadczenia w stosowaniu preparatu Augmentin u ciarnych kobiet. 5 6 Dawkowanie u pacjentw z zaburzon czynnoci wtroby Naley zachowa ostrono przy dawkowaniu, kontrolujc w regularnych odstpach czasu stan czynnociowy wtroby. Nie ma danych dotyczcych stosowania dawek wikszych ni (45 mg 6,4 mg kg masy ciaa na dob (preparaty zawierajce amoksycylin i kwas klawulanowy w proporcji 7:1) u dzieci. Zwykle maj charakter przemijajcy, niekiedy s cikie, sporadycznie mog prowadzi do zgonu. Preparatu w postaci tabletek nie naley stosowa u dzieci o masie ciaa mniejszej ni 25 kg, poniewa tabletki nie mog by dzielone. Amoksycylina to psyntetyczna penicylina o szerokim spektrum dziaania przeciwbakteryjnego. Mimo to, w czasie dugotrwaego leczenia, zaleca si okresowe badania czynnoci narzdw wewntrznych, w tym nerek, wtroby i ukadu krwiotwrczego. Preparat jest wskazany do stosowania u dorosych i dzieci w leczeniu nastpujcych zakae wywoanych przez bakterie wraliwe na amoksycylin z kwasem klawulanowym: ostre zapalenie zatok ostre zapalenie ucha rodkowego zaostrzenie przewlekego zapalenia oskrzeli pozaszpitalne zapalenie puc zapalenie pcherza moczowego odmiedniczkowe zapalenie nerek zakaenia skry i tkanek. S one zwykle przemijajce. Nie zaleca sie spoywania alkoholu w trakcie stosowania lekw. Zanim zastosuje si lek Augmentin tabletki powlekane.

Augmentin Zawiesina Ulotka OnlineDrug

Nie naley stosowa lekw hamujcych perystaltyk jelit lub dziaajcych zapierajco. Kuracja lekiem Augmentin nie jest wskazana w przypadku podejrzenia mononukleozy zakanej, od czasu gdy stwierdzono zwizek pomidzy wystpowaniem osutek rumieniowatych, a leczeniem amoksycylin pacjentw z mononukleoz zakan. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zalenoci od wskazania, nasilenia zakaenia, wraliwoci drobnoustrojw i stanu chorego. Jeeli lekarz, po rozwaeniu oczekiwanych korzyci i moliwego ryzyka zezwoli na karmienie piersi podczas stosowania preparatu, a u niemowlcia wystpi zaburzenia odkowo-jelitowe, zakaenia drodakowe lub wysypka skrna, naley przerwa karmienie piersi i niezwocznie skonsultowa si z lekarzem. Kwas klawulanowy sprawia, e bakterie ktrych oporno jest skutkiem wytwarzania beta-laktamaz, staj si wraliwe na dziaanie antybiotyku. Bakterie Gram-ujemne Tlenowe: *Haemophilus influenzae, *Escherichia coli, *Proteus mirabilis, *Proteus vulgaris, *Klebsiella spp., *Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis *Salmonella spp., 2 3 *Shigella spp., Bordetella pertussis, Brucella spp., *Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Vibrio cholerae, Pasteurella multocida. Zachowaj szczegln ostrono stosujc Augmentin tabletki powlekane: Poniewa donoszono o powanych przypadkach reakcji uczuleniowych (anafilaktycznych) czasami koczcych si mierci, u pacjentw leczonych penicylinami. Amoksycylina naley do grupy lekw zwanych penicylinami, ktrych dziaanie niekiedy moe by zahamowane (unieczynnienie). U osb z zaburzeniami czynnoci nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania; lekarz dostosuje dawkowanie w zalenoci od stopnia niewydolnoci nerek. Wybrane beta-laktamazy obecne w komrkach bakterii mog powodowa rozkad i unieczynnienie czsteczek antybiotyku i s jedn z przyczyn opornoci bakterii na dziaanie antybiotykw beta-laktamowych. Przechowywanie preparatu Augmentin tabletki powlekane Lek naley przechowywa w miejscu niedostpnym i niewidocznym dla dzieci.

Leave a Reply

Your email address will not be published.